ประวัติหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ขององค์กรพยาบาล
เป็นเลิศทางวิชาการพยาบาลโรคติดต่อในระดับนานาชาติและบริการด้าน สุขภาพอย่างมีมาตรฐาน
พันธกิจขององค์กรพยาบาล
1. ให้บริการสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม และครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูอย่างมีมาตรฐานโดยมุ่งเน้นโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาลด้าน โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรายและภัยสุขภาพ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และภัยสุขภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน

โครงสร้างในกลุ่มการพยาบาล

โครงสร้างกลุ่มงานพยาบาล-สถาบันบำราศนราดูร

คณะกรรมการ

ระเบียบวิธีปฏิบัติ

แผนงาน/โครงการ

  1. แผนเงินงบประมาณ
  2. แผนเงินบำรุง
  3. แผนงานพัฒนาคุณภาพ (ไม่ได้ใช้เงิน)

ตารางเวร

  1. ตารางเวรพยาบาลตรวจการ
  2. ตารางพยาบาลฉุกเฉินโรคระบาด

งาน HR

  1. แผนฝึกอบรมประจำปี
  2. สมรรถนะกลุ่มการพยาบาล

ข่าวสารจากผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล